Diberdayakan oleh Blogger.

ERWANTORO

ERWANTORO
PUTRA PISCES

Senin, 27 September 2010

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : QUR’AN HADITS
Kelas : VI ( Enam )
Hari/Tanggal : Senin, 4 Januari 2010
Waktu : 07.30 – 09.00 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang TuaI.Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang tepat !

1.Surat Adh-Dhuha terdiri dari………….ayat.
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12
2.Surat Adh-Dhuha diturunkan di kota………..
a. Mekah b. Madinah c. Arab Saudi d. Mesir
3.Ayat terakhir surat dhuha diakhiri dengan kata……………
ﻔﺤﺪﺚ a ﺘﻨﻬﺮ b ﺘﻘﻬﺮ c d ﻔﺂﻏﻨﻲ
4.Asbabun Nuzul berarti……………..
a. Kekosongan wahyu c. Tempat turun wahyu
b.Waktu turun wahyu d. Sebab turun wahyu
5.Kebenaran diatas akal yang dimaksud ayat ke 7 Surat Dhuha adalah……….
a. Hukum c. Petunjuk
b. Kebenaran d. Wahyu
6.Lafadz ﺍﻷﻮﻟﻰ diterjemahkan oleh mufassir dengan…………..
a. dunia b. akhirat c. pertama d. sekarang
7.ﻓﺄﻣﺎﺍﻠﻳﺗﻳﻡﻓﻼﺘﻗﻬﺮ adalah bunyi surat dhuha ayat ke…………
a. 5 b. 7 c. 9 d. 11
8. Terhadap nikmat Allah SWT, Nabi diperintah untuk……………
a. menyiarkan b. menyimpan c. diam d. berdiskusi
9.Reaksi kaum kafir saat wahyu ini disampaikan kepadanya adalah…………
a. marah b. acuh c. Makin benci d. diam
10.ﻮﺃﻣﺎﺒﻧﻌﻤﺔﺮﺑﻙﻓﺣﺩﺚ adalah bunyi surat dhuha ayat ke………………
a. 11 b. 10 c. 9 d. 8
11.ﻓﺎﻏﻧﻲ ……….. ﻮﻮﺠﺪﻙ
a. ﻀﺎﻻ b. ﺍﻟﺴﺎﺌﻝ c. ﻋﺂﺌﻸ d. ﻳﺗﻳﻣﺎ
12.Surat Dhuha termasuk kategori dalam surat……………..
a. arabiyah b. makiyah c. madaniyah d. isroiliyat
13. ﻣﺎﻮﺩﻋﻚﺭﺑﻙﻭﻣﺎﻗﻟﻰ adalah bunyi surat dhuha ayat ke………………
a. 3 b. 5 c. 7 d. 9
14.Dengan orang yang meminta-minta janganlah kamu………….
a. sayang b. menghardik c. mencela d. mengasihi
15.Dengan anak yatim janganlah engkau……………
a. sayang b. menghardik c. Sewenang-wenang d. mengasihi
16.................... adalah bunyi surat dhuha ayat ke ﻮﻮﺠﺪﻙ ﻀﺎﻵﻓﻬﺩﻯ
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
17.Nabi pernah mengalami kebingungan dalam usaha mencari…………..
a. wahyu b. kebenaran c. cinta d. Ilmu
18.Hadits menyayangi anak yatim diriwayatkan oleh…………..
a. Nabi Muhammad c. Bukhori Muslim
b. Imam Ahmad d. Umar bin Abdullah

19.Tangan di atas adalah………..
a. Peminta b. Pemberi c. Yadul Ulya d.Yadus sulfa

20.Sahabat yang berderma separuh harta untuk perang tabuk adalah………..
a. Abdur Rahman bin Auf c. Umar bin Khattab
b. Abu Bakar d. Utsman bin Affan
21.Pahala seperti biji yang menumbuhkan tujuh batang diberikan pada……..…
a. Fakir b. miskin c. Sabilillah d. Yatim
22. ﺃﻠﺴﺎﺌﻠﺔ artinya…………
a. Yadul Ulya b. Yadus Sufla c. Pemberi d. Peminta
23.Sanad hadits tentang keutamaan memberi berasal dari……………
a. Nabi Muhammad c. Umar bin Abdullah
b. Bukhori Muslim d. Abdullah bin Umar
24.Yang dimaksud ﺍﻟﻳﺩﺍﻟﺴﻓﻟﻰ pada hadits tersebut adalah………….
a. orang yang memberi c. dermawan
b. orang yang meminta d. pemurah
25.Orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin termasuk orang yang………….
a. durhaka c. Mendustakan agama
b. tamak d. Lupa diri
26.Keutamaan infaq disebutkan dalam Al-Qur’an surat……………
a. Al-Baqarah : 251 c. Ad-Dhuha : 11
b. Al-Baqarah : 261 d. Al-Jum’ah : 9
27.Orang yang suka meminta dapat menimbulkan sikap……………….
a. Giat bekerja c. Malas bekerja
b. Giar belajar d. Malas berbuat
28.Jika ada orang yang meminta sedangkan kita tidak bisa memberinya, maka sikap kita adalah…………..
a. diam saja c. Menolak secara langsung
b. tidak perlu berbicara d. Berkata yang baik/memberi maaf
29.Berikut ini adalah keuntungan bagi orang yang dermawan,kecuali………..
a. dekat kepada Allah c. Jauh dari cobaan Allah
b. dekat kepada surga d. Dekat dengan api neraka
30.………ﺃﻟﻳﺩﺍﻟﻌﻟﻳﻰﻫﻲ kelanjutannya adalah…………..
a. ﺃﻠﺴﺎﺌﻠﺔ b. ﺍﻟﻤﻧﻔﻘﺔ c. ﺨﻴﺮ d. ﻮﺍﻟﺴﻔﻠﻰ
31.Bila memberi hendaklah………………….tidak tahu.
a. tangan kanan c. manusia
b. tangan kiri d. Allah SWT
32.Hadits yang menjelaskan tentang keutamaan memberi diriwayatkan oleh.................
a. Bukhori c. Turmudzi
b. Muslim d. Muttafaqun Alaih
33.Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita........................
a. berikan b. biarkan c. sembunyi d. syukuri
34.Berikut ini termasuk amal perbuatan yang terpuji kecuali.....................
a. rajin belajar c. Rajin bermain
b. rajin bekerja d. Suka memberi
35.Sahabat yang memerdekakan budak bernama bilal bin rabah adalah................
a. Umar bin Khattab c. Abdurrahman bin Auf
b. Abu Bakar d. Utsman bin Affan


II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
36.Masa kekosongan wahyu disebut………..
37.Larangan bertindak sewenang-wenang terhadap anak yatim terdapat pada surat Dhuha ayat ke…………………
38.Gambaran tentang hasil akhir perjuangan Nabi terdapat dalam Q.S. Ad-Dhuha ayat ke…………
39.Ayat pertama surat dhuha berbunyi………………


40.Kepada peminta-minta janganlah kamu…………….


41.Orang yang meriwayatkan hadits disebut…………………

42.Diantara manfaat dan keutamaan memberi adalah…………..
43.Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik dari pada………….
44.Cara membersihkan harta adalah dengan……………
45.Orang yang cinta harta hingga enggan bersedekah adalah ciri sifat………….
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : Aqidah Akhlaq
Kelas : VI ( Enam )
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Januari 2010
Waktu : 10.00 – 11.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang Tua


I. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang paling benar !
1.Istighfar termasuk bagian dalam kalimat ………………………………..
a. Tauhid b. Tasdid c. Ta’dim d. Thayyibah
2.Menurut bahasa Istighfar artinya ………………………………………..
a. Mengasihi b. Menyayangi c. Mengampuni d. Menguasai
3.Istighfar sering dibaca oleh orang – orang yang …………………………
a. Frustasi b. Bertaubat c. Mendapat karunia d. Mendapat rizki
4.Manfaat kita membaca istighfar adalah sebagai berikut , kecuali ……….
a. Diberi jalan keluar dari segala masalah b. Diberi ketenangan jiwa
c. Tidak akan masuk Neraka d. Diberi rizki yang halal
5.Pada saat kita berbuat kesalahan lalu sadar, kita mengucap……………..
a. Masya Allah b. Alhamdulillah
c. Insya Allah d. Astaghfirullah
6.Jika sadar telah melakukan kesalahan kepada teman, sebaiknya kita ……….
a. diam saja b. berterima kasih c. minta ma’af d. marah
7.Kita dianjurkan untuk membaca istighfar pada saat ……………………..
a. sebelum belajar b. hendak berdoa
c. saat diingatkan teman d. saat senggang
8.Jumlah Asmaul Husna ada ……………………………………………….
a. 99 b. 88 c. 77 d. 66
9.Kun Fayakun adalah bukti Allah memiliki nama …………………………
a. Al Qodir b. Al Musawwir c. Al Hakim d. Al Adl
10.Al – Hakim artinya ……………………………………………………….
a. Yang Maha Adil b. Yang Maha Penyayang
c. Yang Maha Bijaksana d. Yang Maha Kuasa
11.Bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al Qowwiyyu adalah ………………
a. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik - baiknya
b. Kita tidak boleh semena – mena terhadap yang lemah
c. Kun Fayakun
d. Semakin usia bertambah , manusia akan semakin melemah
12.Bila melihat pada kekuasaan manusia kita tidak layak …………………..
a. Egois b. Sombong c. Penakut d. Pemalas
13.Makhluk Allah yang paling sempurna adalah …………………………….
a. Jin b. Syetan c. Binatang d. Manusia
14.Asmaul Husna artinya …………………………………………………….
a. Sifat yang bagus b. Nama yang bagus
c. Tuhan yang bagus d. Nama Allah
15.Iman kepada Qodo dan Qodar adalah rukun Iman yang ke ………………
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
16.Istilah lain dari Qodo dan Qodar adalah ………………………………….
a. Takdir b. Keputusan c. Ketentuan d. Kehendak
17.Percaya tarhadap adanya takdir membuat hidup kita menjadi ……………
a. Takut b. Tentram c. Malas d. Kawatir
18.Sikap menyerahkan segala hasil usaha kepada Allah disebut ……………
a. Tawakal b. Takdir c. Ikhtiar d. Ketetapan


19.Usaha secara lahir dilakukan secara ………………………………………
a. Berdoa b. Bekerja c. Berserah diri d. Tawakal
20.Hukum kita percaya kepada Qodo dan Qodar adalah …………………….
a. Wajib b. Sunah c. Mubah d. Haram
21.Kaya atau miskin , beruntung atau celaka merupakan ……………………
a. Ilmu Allah b. Iradah Allah
c. Wujud Allah d. Qidam Allah
22.Akhkaq terpuji contohnya ……………………………………………….
a. Sombong b. Fasik c. Adil d. Dengki
23.Belajar dengan penuh tanggung jawab adalah contoh tanggung jawab terhadap …………
a. Orang tua b. Allah SWT c. Negara d. Diri sendiri
24.Dibawah ini adalah sikap untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kecuali ……………
a. Selalu ingat kepada Allah b. Menyadari manfaat dan akibat perbuatan
c. Merasa selalu benar d. Jujur pada diri sendiri
25.Tidak pilih kasih adalah tanda orang yang ………………………………..
a. Jujur b. Adil c. Tanggung jawab d. Tabah
26.Cara agar kita menjadi orang adil adalah …………………………………
a. Berani berkata benar walau pahit
b. Berani berkata benar jika menguntungkan
c. Berani berkata benar karena takut oleh ancaman orang lain
d. Berani berkata benar agar dipuji orang lain
27.Orang yang memutuskan sesuatu dengan cermat adalah orang yang ……………………
a. Bijaksana b. Adil c. Jujur d. Tanggung jawab
28.Ciri – ciri pemimpin yang bijaksana adalah ………………………………
a. Memperkaya diri sendiri b. Melindungi rakyatnya
c. Menyalah gunakan jabatannya d. Selalu omong kosong
29.Ragu – ragu dengan kebenaran Islam dapat menyebabkan manusia menjadi ……………
a. Murtad b. Muallaf c. Muslim d. Fasik
30.Dalam Surat Al – Baqoroh ayat 217 , bahwa orang yang Murtad akan Masuk ……………
a. Surga b. Neraka c. Penjara d. Rumah sakit
31.Menurut bahasa Fasik artinya ……………………………………………
a. Baik b. Jahat c. Rusak d. Dermawan
32.Orang yang didalam hatinya ada sifat Fasik sama dengan orang ………..
a. Kafir b. Munafik c. Musrik d. Sirik
33.Hakikat orang yang kuat apabila mampu menahan ………………………
a. Amarah b. Nafsu c. Benci d. Diri
34.Apabila kita hendak marah , oleh Nabi kita dianjurkan untuk segera ……..
a. Makan b. Wudhu c. Tidur d. Sholat
35.Dibawah ini adalah contoh Akhlaq tercela , kecuali ……………………….
a. Marah b. Murtad c. Fasik d. Bijaksana

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan benar !

36.Bacaan Istighfar pada hakikatnya adalah ……………………………. Kepada Allah.
37.Salah berbicara termasuk kesalahan yang berhubungan dengan …………………….
38.Hakikat kekuatan manusia bersifat ………………………………………………….
39.Kekuasaan manusia adalah Amanah Allah. Amanah artinya ……………………….
40.Nasib manusia akan dirubah oleh Allah jika manusia tersebut ……………………..
41.Takdir Allah yang tidak dapat dielakkan lagi dan pasti terjadi disebut takdir ……………………….
42.Hari dimana amal manusia di timbang sebagai bentuk tanggung jawab di dunia disebut ……………..
43.Bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah adalah ……………………………….
44.Orang yang gemar mengulang – ulang berbuat dosa meskipun ia tahu perbuatan dilarang oleh syariat disebut orang …………………………………………………….
45.Pendendam adalah salah satu tanda orang yang ……………………………………..


III. Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

46.Sebutkan 3 waktu yang lebih utama untuk membaca Istighfar !
Jawab :_______________________________________________________________
_____ _______________________________________________________________
47.Jelaskan bukti Allah mempunyai Asma Al Qodir !
Jawab :_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
48.Tuliskan 3 manfaat beriman kepada Qodo dan Qodar Allah !
Jawab : _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
49. Beri contoh sikap tanggung jawab kepada diri sendiri !
Jawab : _______________________________________________________________
________________________________________________________________
50.Sebutkan 3 hal yang menyebabkan orang menjadi Murtad !
Jawab : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : BAHASA JAWA
Kelas : VI ( Enam )
Hari/Tanggal : Jum’at, 8 Januari 2010
Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang TuaI. Wenehana tandha ping (x) aksara a, b , c utowo d ing sak ngarepe wangsulan ngisor iki sing bener !

1. Bocah kelas VI kudu luwih ngerti tata karma lan suba….
a. sita b. kastawa c. tama d. tepa
2. Marang sedulur lan sanak kadang kudu tansah…..asih
a. asah b. asuh c. tresna d. welas
3. ….tandukmu aja nganti mulang sarak.
a. laku c. tandang
b. tanggap d. tindak
4. Taufik Hidayat kalokeng rat merga bulutangkis. Kalokeng =…..+….
a. kalo + keng c. kalok + ing
b. kaloka + ing d. kalo + ing
5. Panglima Besa Sudirman sawijining prawirotama bangsa Indonesia. Prawirotama sak garbane
Tembung…..+……
a. prawiro + tama c. prawira + tama
b. prawi + rotama d. prawiro + utama
6. Dakdongakake ….slamet nganti tekan tujuwan.
a. rahayu c. astuti
b. wilujeng d. sugeng
7. Kolang-kaling iku wohe aren, dene wite arane…
a. torong c. damen
b. ontong d. ruyung
8. Debg iku wit gedhang, yen kembang gedhang arane…
a. nangka c. asem
b. sawo d. pelem
9. Manggar, cengkir , bluluk iku perangane wit…
a. aren c. mlinjo
b. klapa d. jambu
10. Roning mlinjo sampun sayah nyuwun ngaso. Ukara wangsalan iki, cangkrimane godhong
Mlinjo dene tebusane yaiku…
a. so b. kroto c. mlinjo d. emping
11. Ukara ing ngisor iki sing ora nggunakae tembung garba, yaiku….
a. Prabu Kresna Narendra ing Dwarawati
b. Prabu Baladewa iku narpati singdhugdheng
c. Para pesakitan padha oleh pasudan ukuman ing dina 17 agustus
d. Panglima Sudirman iku prawireng yuda
12. Ibu lunga menyang Kediri, yen diowahi dadi karma lugu…
a. Ibu tindhak dating Kediri c. Ibu tindhak menyang Kediri
b. Ibu kesah menyang Kediri d. Ibu kesah dhateng Kediri
13. Latihan nembang ing aula wingi minangka latihan nembang sing kawitan. Kosok baline
Kawitan….
a. pungkasan c. buritan
b. akhiran d. panambang
14. Bocah-bocah kelas VI dolan bebarengan menyang Pemandian Ubalan. Tembung bebarengan
Yen diwancah manut wandane…
a. be-ba-re-ngan c. bebareng-an
b. be-bareng-an d. be-ba-reng-an
15. ngisor iki klebu jenise ater-ater tripurusa, yaiku…
a. m ,n , ny , ng c. in, er , el
b. dak , kok , di d. a, na , ana
16. Tembung ngisor iki sing nggunakake ater-ater tripurusa…
a. dijiwit c. nyakot
b. njiwit d. ngirim
17. Eyang (aturi) pinarak ora kersa. Ater-ater sing mathuk kanggo tembung jero kurung…
a. dak b. kok c. di d. m
18. Simbah ngunjuk wedang kopi. Jejer ing ukara iku…
a. simbah c. wedang
b. ngunjuk d. kopi
19. Ukara ing ngisor iki duweni pola J – W – L yaiku…
a. Dhik Fitri lagi turu c. Arifin ngombe obat merga lara
b. Basuki ngresiki sepedha d. Firman nyekel kodhok ing sawah
20. Ater-ater anuswara ana papat wujude kaya ngisor iki, kejaba…
a. dak b. m c. ny d. ng
21. Ater-ater sing bias ngowahi tembung lingga dadi tembung tanduk, yaiku…
a. ater-ater tripurusa c. panambang – na
b. ater-ater anuswara d. seselan – in
22. Anas ngumbah sepatune Bapak. Ukara iku yen diowahi dadi ukara tanggap…
a. Sepatune bapak diumbah bapak c. sepatune diumbah Anas karo Bapak
b. Sepatune Bapak ana sing ngumbah d. Anas ngumbahake sepatune Bapak
23. Ukara tanggap kuwi biasane nggunakake tembung mawa ater-ater….
a. anuswara c. panambang – a
b. tripurusa d. seselan –in
24. Putra, sunu, siwi klebu dasanamane tembung….
a. anak b. biyung c. bapa d. gunung
25. Genine aja dipateni. Tembung geni duwe dasaama…
a. arka b. sitoresmi c. baskara d. kartika
26. Ing kebon kewan uga ana kethek, gajah, singa. Dasanamane kethek yiku….
a. arga b. agni c. wanara d. gegana
27. Ing sawah – jagung – nandur – Bapak. Tatanen tembung-tembung iku amrih dadi ukara
Mawa pola J-W-L-K ….
a.Ing sawah Bapak nandur jagung c. Bapak nandur jagung ing sawah
b. Bapak ing sawah nandur jagung d. jagung ing sawah ditandur Bapak
28. Wahyu dina minngu ngresiki suket ing latar omah. Katrangan inh ukara iku…
a. wahyu c. ngresiki
b. suket d. ing latar omah
29. Sanusi ndeleng bal-balan ing lapangan.Ukara iku manut jenise klebu ukara tanduk….
a. tanpa lesan c. intransitive
b. mawa lesan d. tanggap
30. Reregan saya larang. Ukara iku yen disalen nganggo aksoro jawa……
a. c.

b.d.
31. yen ditulis nganggo aksara latin.
a. Majalah Panyebar semangat c. Kalawarti Jayabaya
b. Majalah Suluh semangat d. Majalah Penyebar semangat
32. Endhas gundhul dikepeti, wis kepenak isih dikepenakne maneh. Ukara iki klebu….
a. cangkriman b. paribasan c. parikan d. bebasan
33. Anake baya kuwi ya diarani……
a. kutuk b. munyuk c. rete d. beyes
34. Jenenge godhong kacang lanjaran yaiku…
a. lembayung b. sabrang c. dhadhap d. keteker
35. Dawuhan ing ngisor iki kalebu cara nglestarekke basa jawa….
a. migunakke basa Indonesia ana ing Sekolah
b. Biasakne ajar bahasa Inggris supaya keren
c. Ajar tata Krama Inggil Jawa ana ing sekolah lan ing omah
d. Omong karo kancane nganggo basa gaul Indonesia

II. Isenana titik-titik ing ngisor iki kanthi cekak lan bener !

36.Sing ndeleng pesta dangdut Inul ,…………………riyel ora bisa diwiyak.
37.Pekarangan omahku saiki wis ( pager ) tembok.
Tebung ing njero kurung yen diwenwhi ater-ater dadi……………………………………..
38.Santoso lan Bakri mincing iwak anaing tambak.
Wasesa tembung ing dhuwur yaiku……………………………………………………….
39.wedhuse – lembayung – pak – Sabar – dipakani – banget –seneng
Tembung ing dhuwur yen didhadekake ukara sing bener yaiku……………………………
………………………………………………………………………………………………
40.Lambe satumang kari samerang. Ukara iki kalebu Purwakanthi………………………………
41.Diceluk panggah ora krungu, pancen………………………………….kupinge.
42.Mbak Suci bangkekane…………………………..lan alise………………………………..
43.Mas Saiful lagi nata buku pelajaran. Tembung iki yen di dadekne ukara tanggap
Dadine……………………………………………………………………………………..
44.Simbah ora gelem mangan sega jagung.
Krama inggile ora gelem mangan yaiku…………………………………………………..
45.Wit gedhang kuwi diarani ………………………………………………………………….

III. Ukara ing ngisor iki garapen kanthi bener !

46.Ukara ing ngisor iki owahana dadi ukara basa krama !
a. Bapak maca Koran ing teras ngarep =__________________________________________
b. Mbah mripate wis oar pathi kethok =___________________________________________
47. Tembung-tembung ing ngisor ikitatanen dadi ukara sing bener !
a. melu – ana – lapangan – lomba – kasti – Joko – Aldi – karo
Jawab :__________________________________________________________________
b. Ibu – tahu – karo – tempe – kanggo – nggoreng – lawuh – adhik
jawab ;__________________________________________________________________
48. Ukara tanduk ngisor iki dadekno ukara tanggap !
a. Sekolahanku nganakake prengatan dina Kartini.
Jawab ;_________________________________________________________________
b. Adhik esuk mau nyekel tekek sing ceblok.
Jawab :__________________________________________________________________
49.Ukara-ukara ing ngisor iki udhalen miturut pola J-W-L-K !
a. bocah-bocah ngresiki blumbang lele ing mburi omah.
Jejer =_______________________________________
Wasesa =_______________________________________
Lesan =_______________________________________
Katrangan =_______________________________________
50.Aksara Jawa Ing Ngisor iki dadekno ukara lathine !
a.
Jawab :_________________________________________________________________
b.

Jawab :_________________________________________________________________
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : BAHASA INDONESIA
Kelas : VI ( Enam )
Hari/Tanggal : Senin, 4 Januari 2010
Waktu : 09.30 – 11.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang TuaI. Berilah tanda slang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar

KELAPA SAWIT
          Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon. Ia berasal dari Afrika. Tingginya dapat mencapai 24 m. Bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masak berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut bungkil itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang.
           Kelapa Sawit berkembang biak dengan biji, tumbuh di daerah tropika, pada ketinggian 0 - 700 m di atas permukaan laut. Kelapa sawit menyukai tanah yang subur, di tempat terbuka dengan kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi itu antara lain ditentukan oleh adanya curah hujan yang tinggi, sekitar 2000 m per tahun.

1. Menurut wacana diatas, kelapa sawit berasal dari……
a. Afrika c. Amerika
b. asia d. Australia
2. Mengandung apakah daging dan kulit kelapa sawit?
Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah ........
a. sabun c. minyak
b. lilin d. minyak goring
3. Mengandung apakah daging dan kulit kelapa sawit?
Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah ........
a. Digunakan untuk apakah tempurung kelapa sawit?
b. Mengapa tempurung kelapa sawit digunakan bahan bakar?
c. Bagaimana agar tempurung kelapa sawit digunakan bahan bakar?
d. Kapan tempurung kelapa sawit digunakan bahan bakar?
4. Wacana di atas terdiri dari ... alinea.
a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
5. Di Koran, televisi tersiar atau televisi berita terjadinya banjir dan tanah longsor.
Berita artinya…….
a. kabar b. informasi c. tulisan d. siaran
6. Penulisan kata depan yang benar , terdapat dalam kalimat….
a. Ibu pergi kepasar c. Ibu memasak di dapur
b. Daging itu sudah dimakan anjing d. Turis itu dating dari Jerman
7. Aziz : oh ya
Yuda : sepertinya asap itu berasal dari perkampungan penduduk
Aziz : Asap itu disebabkan karena kebakaran
Yuda : …..
Aziz : Karena mereka kurang menyadari bahaya api.
Kalimat yang tepat diucapkan oleh Yuda pada dialog diatas adalah…..
a. mengapa terjadi kebakaran? C. Apakah kebakaran itu berlangsung lama
b. Mengapa tidak ada yang tahu d. Bagaimana peristiwa itu?
8. Ayah membaca buku ……… Ibu menyulam taplak meja
Kata yang tepat untuk menggabungkan kalimat diatas adalah…..
a. dan b. atau c. ketika d. tetapi

9. (1) Tekan tombol power
(2) Tekan program yang diinginkan
(3) Sambungkan kabel pada stop kontak
Urutan yang tepat adalah….
a. 1-2-3-4 c. 4-2-1-3
b. 4-3-2-1 d. 3-1-2-4
10. Pasangan Toni Gunawan dan Candra Wijaya memang layak menyabet emas olimpiade.
Kata layak sama artinya dengan…..
a. tepat b. cocok c. pantas d. kompak
11. Baik tua maupun….ikut berlatih senam Poco-poco dib alai desa Puhjarak.
Antonim yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah…
a. muda b. bangka c. renta d. keladi
12. (1) Ada pula yang menghabiskan masa liburan di rumah saja
(2) Mereka bercerita tentang masa liburan yang telah lewat
(3) Semua cerita mereka menyenangkan
(3) Ada yang pergi berlibur di daerah pegunungan, rumah nenek dan mengunjungi
tempat wisata di Jakarta…
Agar menjadi paragraf yang padu maka urutannya adalah….
a. 2-4-1-3 c. 3-2-4-1
b. 2-4-3-1 d. 3-2-1-4
13. Aku dan teman-teman asyik bermain air di tepi kolam. Temanku mengajak bermain dikolam itu sambil berenang . Paijo melompat duluan disusul Bejo, Paiman ,dan Parmi. Aku melihat mereka asyik berenang setelah meloncat dari ketinggian akupun meloncat tanpa pikir panjang. Aku tenggelam dan tidak bisa muncul di permukaan air….
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah….
a.Tidak lama kemudian mereka menolong aku
b.Semua senang melihat temannya tenggelam
c.Bermain itu sangat mengasyikkan
d.Belajar di tepi kolam
14. dua ekor kepiting, angkaro dan tunturana berteman baik, mereka tinggal bersama di laut.
Apabila laut surut,mereka bersembunyi karena takut kepada orang-orang yang mencari
Ikan dan kepiting.
Kata yang yang harus di awali dengan huruf capital adalah….
A. Dua, Angkaro,Tunturana c. Dua, Angkaro,Berteman
b. Dua, Tunturana,Kepiting d. Dua, Laut, Kepiting
15. Aduh kakiku sakit
Tanda baca yang tepat pada akhir kalimat di atas adalah….
a. tanda seru b. tanda Tanya c. titik d. koma
16. Jalan lurus menuju ke Tuban
Terus pergi mengangkat peti
………….
………….
Isi Pantun yang tepat diatas adalah………
a.Badan kurus bukan tak makan c. Badan kurus bukan tak makan
Badan gemuk makan hati Kurus memikirkansi jantung hati
b.Badan kurus ditinggal tuan d. Badan kurus karena tuan
Tuan kurus ditinggal pergi Badan kurus karena pergi

17. GURUKU
                         ( karya Rika Mulya )
Kau adalah pahlawan
Tanpa tanda jasa
Kau tempat aku mengadu
Bila aku berada di sekolah
         Kau pengganti kedua orang tuaku
         Guruku, kau telah membimbingku
Sampai bisa menjadi pintar
Dan berhasil mencapai cita-cita
Amanat yang terkandung dalam puisi di atas adalah ........
a. guru pahlawan tanpa jasa c. guru bisa menjadi pintar
b. guru pengajar di sekolah d. guru tempat mengadu dan pengganti orang tua

18. Tokoh dalam cerita rakyat "Legenda Tangkuban Perahu" adalah ........
a. Nyi Endit c. Nyi Rara Gendit
b. Nyi Dayang Sumbi d. Nyi Purba Rarang
19. BIODATA
Nama : ……………………….
Tempat dan tanggal lahir : ……………………….
Agama : ……………………….
Jenis kelamin : ……………………….
Hobi : A……………………..
Data isian diatas yang di tandai dengan huruf A adalah…….
a. laki-laki c. melukis
b. wanita d. SD
20. Dalam pembuatan laporan , bahasa yang digunakan adalah ....
a. bahasa daerah c. bahasa pribadi
b. bahasa pergaulan d. bahasa baku
21. Dalam menyusun cerita seri , hal-hal yang perlu diperhatikan seperti berikut , kecuali ....
a. nama orang atau tokoh c. tempat
b. kegiatan d. orang yang menulis
22. Pesan biasa disampaikan secara lisan ,contoh pesan secara lisan berikut ini , kecuali ....
a. telepon b. ceramah c. kaset d. surat
23. Orang yang bekerja untuk membuat atau menyusun laporan berita adalah ....
a. reporter b. pengacara c. guru d. karyawan
24. Perhatikan penggalan wawancara berikut!
Wartawan : "Setelah memenangkan lomba renang ini ,
bagaimana perasaan Anda?"
Dina : "Senang pastinya?"
Wartawan : "Apa obsesi Anda setelah ini?"
Dina : "Menjuarai lomba renang tingkat nasional bulan depan."
Apa yang dimaksud dengan obsesi?
a. Pekerjaan b. Bantuan c. Cita-cita d. Kesenangan
25..Petani melon di Baki mengalami (rugi)
Kata di dalam kurung seharusnya ....
a. kerugian b. merugi c. rugi d. merugikan
26. Tanaman hidroponik adalah ....
a. tanaman yang ditanam di tanah c. tanaman yang ditanam di air
b. tanaman yang ditanam tanpa tanah d. tanaman yang tidak ditanam
27. Ibu sering mengirim uang padaku. Uang tersebut dikirim melalui kantor pos dengan ....
a. surat kilat c. surat kabar
b. wesel pos d. kartu pos
28. Semen selain sebagai perekat batu bata , juga dapat dipakai sebagai barang berikut , kecuali ....
a. pot c. tempat tisu
b. rumah lampu taman d. mangkuk air mancur
29. Saat berlibur , ibu membeli cinderamata.Sinonim kata cinderamata ialah ....
a. bingkisan b. hadiah c. kado d. kenang-kenangan
30. Kakak menari tari bali. Arti kata menari adalah ....
a. sedang melakukan tarian c. membuat tari
b. mengerjakan tari d. menghasilkan tari
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : PKn
Kelas : V ( Lima )
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Januari 2010
Waktu : 07.30 – 09.00 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang Tua


I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d sidepan jawaban yang benar !

1. Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk…
a. lautan c. daratan
b. kepulauan d. benua
2. Salah satu ciri Negara yang mempunyai ketahanan yang kuat adalah…..
a. banyak gedung mewah c. rakyatnya bersatu
b. rakyatnya kaya d. mempunyai TNI dan POLRI
3. Jika keadaan Negara sering terjadi pertengkaran antarwarga, hal itu berarti…
a. tidak ada ketahanan warga masyarakat
b. ketahanan warga masyarakat meningkat
c. ketahanan masyarakat mantap
d. pertengkaran merupakan hal biasa
4. Ketahanan di sekolah di ciptakan melalui…
a. persaingan yang ketat c. kerukunan di sekolah
b. perlombaan antar murid d. kerukunan di kampong
5. Lembaga yang merupakan ketahana masyarakat desa adalah…
a. LMD c. LKMD
b. siskampling d. PKK
6. Untuk menjaga ketahanan nasional di bidang ekonomi, bangsa kita mengatur perekonomian
Negara dalam UUD 1945…..
a. Pasal 33 c. pasal 34
b. Pasal 35 d. Pasal 36
7. Pengaruh permainan yang dijual di sekitar sekolah merupakan gangguan ketahanan sekolah dari….
a. kepala madrasah c. warga sekolah sendiri
b. guru d. warga luar sekolah
8. Budi memiliki kepedulian dalam mendukung ketahanan sekolah, antara lain…
a. melapor kepada guru supaya pedagang diusir
b. menyarankan pedagang untukkeluar dari sekaolah
c. membiarkan karena pedagang mencari nafkah
d. merasa tidak berkepentingan
9. Kewajiban warga Negara yang diatur dalam UUD 1945, antara lain…
a. memperoleh pendidikan c. membela bangsa dan naegara
b. berkumpul dan berserikat d. memperoleh perlindungan
10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang…
a. Otonomi daerah c. peraturan daerah
b. Pemerintah Daerah d. Wewenang Daerah
11. Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan…
a. DPR c. MPR
b. DPRD d. rakyat
12. Setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan dalam hukum. Hal ini diatur dalam
UUD 1945….
a. Pasal 26 c. Pasal 28
b. Pasal 27 d. Pasal 2913. Diantara keperluan yang banyak, ada yang perlu ditunda dan ada yang perlu di dahulukan.
Beberapa kepentingan di bawah ini yang hendaknya tidak didahulukan adalsh kepentingan…
a. individu c. umum
b. masyarakat d. bersama
14. Hak,wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus runah tangga
sendiri disebut…
a. konsentrasi c. birokrasi
b. desentralisasi d. otonomi daerah
15. Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan untuk membentuk daerah otonomi adalah….
a. kemampuan ekonomi c. jumlah penduduk
b. letak geografis d. pertahana dan ketahan nasional
16. Berikut ini termasuk pelayanan pemerintah daerah terhadap rakyatnya dalam bidang
Pendidikan adalah…
a. menarik pembayaran BP3 c. mendirikan koperasi sekolah
b. mendirikan warung sekolah d. menyediakan buku pelajaran
17. Kebebasan berorganisasi kita lakukan dengan cara yang baik agar…
a. tidak merugikan orang lain c. merugikan orang lain
b. mengganggu orang lain d. tidak menguntungkan orang
18. Kebebasan mengemukakan usul dalam rapat adalah hak……
a. pemimpin rapat c. pemuka agam
b. kepala desa d. semua peserta rapat
19. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, tetapi haru menerima hasil
keputusan……
a. terbaik c. musyawarah
b. terbanyak d. pimpinan
20. Kebebasan yang kita miliki harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada…
a. semua warga masyarakat c. golongannya sendiri
b. Tuhan Yang Maha Esa d. diri sendiri
21. Ayah memilih kontestan dalam Pemilu. Artinya , ayah memiliki kebebasan dalam bidang…
a. pendidikan c. politik
b. ekonomi d. keamanan
22. Kewajiban yang dimiliki oleh warga Negara hendaknya memperhatikan…
a. hak c. hak dan kewajiban
b. kewajiban d. peraturan
23. Musyawarah dalam keluarga sebaiknya dipimpin oleh…
a. ayah b. ibu c. kakak d. nenek
24. Perbedaan pendapat dalam pemilihan ketua RT disesuaikan dengan…
a. pemaksaan c. musyawarah
b. dipilih yang paling kaya d. diserahkan pada pimpinan rapat
25. Memaksakan keinginan adalah perbuatan yang…
a. kurang terpuji c. menyenangkan
b. terpuji d. perlu dihargai
26. Bila usul tidak diterima dalam rapat, sikap kita adalah…
a. marah C. mengganggu
b. dendam d. menerima
27. Contoh organisasi di sekolah adalah…
a. organda c. JPOC
b. OSIS d. GOTA
28. Gambar dibawah ini adalah lambang organisasi…
a. krang taruna c. koperasi
b. pramuka d. PKK


29. Semua penjajahan diatas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan…
a. perjanjian dan peraturan c. perikemanusiaan dan perikeadilan
b. persatuan dan kesatuan d. kesepakatan bersama
31. PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal…
a. 16 Agustus 1945 c. 17 agustus 1945
b. 18 Agustus 1945 d. 19 Agustus 194530. Gambar dibawah ini adalah tempat bersidang para…

a. wakil rakyat c. pemimpin rakyat
b. tokoh rakyat d. pejuang rakyat
32. Di bawah ini adalah nama-nama tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang Dasar
Negara, kecuali…
a. Mr. A.A Maramis c. Mr. Muhammad Yamin
b. Prof. Dr. Mr. Supomo d. Ir. Soekarno
33. Perbuatan yang mencerminkan sikap tenggang rasa adalah…
a. mendatangi undangan teman yang dekat
b. ikut bergembira atas kedatangan teman
c. membayar pajak dengan antri
d. menertawakan teman yang jatuh
34. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk sikap percaya diri adalah…
a. tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas
b. menerima dam melaksanakan tugas yang diberikan
c. selalu sanggup mengerjakan tugas
d. selalu mengharap pertolongan orang
35. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa…
a. presidennya c. orang tua
b. pahlawannya d. pemerintahannya

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !

36.Menciptakan keadaan rumah yang aman menjadi kewajiban setiap…………………………
37.Kesadaran bela Negara oleh seluruh rakyat merupakan bentuk ketahanan………………..
38.hak yang paling asasi bagi setiap warga negara adalah……………………………………
39.Kita mendapatkan rasa aman di masyarakat, tetapi harus menjalankan kewajiban kita
, yaitu……………………………………………………………………………………..
40.Hak daerah dalammelaksanakan otonomi daerah adalah……………………………………..
41.Keteguhan hati diperlukan untuk menggalang dan memelihara …………………….bangsa
42.Kebebasan berserikat tercantum dalam UUD 1945 Pasal…………………………………
43.Dalam melaksanakan Pemilu yang bebas tidak ada paksaan, tetapi tidak boleh menggaggu kepentingan………………………………………………………………………………….
44.Segala keputusan hasil musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada……………………………………………………………………………………..
45.Karang taruna merupakan wadah organisasi untuk para…………………………………

III. Jawablah petanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

46. Bagaimana peran murid dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara?
Jawab :____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
47.Sebutkan dua macam pendapatan asli daerah !
Jawab :____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
48.Jelaskan arti Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
Jawab :_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
49.Apa yang dimaksud dengan Organisasi ?
Jawab :_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
50.Berilah 3 contoh perbuatan yang melnggar peraturan sekolah !
Jawab :____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : I P A
Kelas : V ( Lima )
Hari/Tanggal : Kamis, 7 Januari 2010
Waktu : 07.30 – 09.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang Tua


I. Berilah tanda silang (x) pada huuf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

1 Gas yang yang digunakan untuk membakar zat-zat dalam tubuh adalah….
a. oksigen c. uap air
b. karbon dioksida d. nitrogen
2. Cacing bernapas dengan…….
a. paru-paru c. kulit
b. insang d. trakea
3. Bagian alat pernapasan kita yang berguna untuk menyaring udara kotor adalah….
a. lubang hidung c. tenggorok
b. mulut d. paru-paru
4. Lubang yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara pernapasan pada serangga disebut…
a. hidung b. alveolus c. trakea d. stigma
5. Asap kendaraan bermotor mengandung gas beracun yang disebut…
a. karbon dioksida c. nitrogen oksida
b. karbon monoksida d. belerang oksida
6. Contoh penyakit yang menyerang alat pernapasan adalah…
a. polio b. TBC c. sariawan d. rakitis
7. Makanan yang berfungsi sebagai sumber tenaga adalah…
a. karbohidrat dan lemak c. mineral dan vitamin
b. protein dan vitamin d. air dan mineral
8. Pencernaan didalam rongga mulut dibantu oleh…
a. cairan ludah c. kelenjar pepsin
b. cairan empedu d. kelenjar prostate
9. Zat mineral berikut ini, yang bukan pembentuk tulang dan gigi adalah…
a. zat besi b. zat kapur c. zat fospor d. zat fluor
10. Berikut ini merupakan kegunaan air dalam tubuh, kecuali…
a. memperlancar pecernaan c. mengatur suhu tubuh
b. memperbaiki sel-sel rusak d. melarutkan zat-zat makanan
11. Sari-sari makanan di dalam tubuh di edarkan ke seluruh tubuh oleh…
a. tulang b. saraf c. darah d. otot
12. Jantung kita terletak didalam…
a. rongga dadasebelah kanan c. rongga dada sebelah kiri
b. rongga perut sebelah kanan d. rongga perut sebelah kiri
13. Darah yang mengalir ke paru-paru keluar dari jantung melalui…
a. serambi kanan c. bilik kanan
b. serambi kiri d. bilik kiri
14. Darah yang mengalir dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui…
a. serambi kanan c. bilik kanan
b. serambi kiri d. bilik kiri
15. Periode dari akhir kontraksi sampai dengan akhir kontraksi berikutnya pada jantung diesebut…
a. tekanan darah c. siklus jantung
b. peredaran darah d. denyut jantung
16. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari pembuluh balik adalah…
a. berdinding tipis dan elastis c. letaknya dekat permukaan tubuh
b. terasa ada denyutan d. jika terluka darah hanya menetes17. Massa jantung orang dewasa sekitar…
a. 200 gram b. 300 gram c. 400 gram d. 500 gram
18. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung disebut…
a. peredaran darah kecil c. peredaran darah tertutup
b. peredaran darah besar d. predaran darah terbuka
19. Bagian sel tumbuhan yang mengandung zat hijau daun disebut….
a. klorin c. klorofil
b. kloroplas d. kloroform
20. Bahan utama fotosintesis tumbuhan hijau adalah…
a. air dan karbohidrat c. oksigen dan karbon dioksida
b. oksigen dan karbohidrat d. air dan karbondioksida
21. Hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat diedarkan keseluruh bagian tumbuhan malalui…..
a. pembuluh tapis c. pori-pori kulit
b.pembuluh kayu d. mulut daun
22. Di bawah ini yang termasuk tumbuhan berumbi adalah…
a. wortel, bawang merah,kentang c. bawang meah, nanas,pisang
b. pisang, wortel, ketela pohong d. ketela pohong, jagung, padi
23. Lubang-lubang kecil pada permukaan daun disebut…..
a. lentisel c. klorofil
b. stomata d. kloroplas
24. Hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan tinta hitam adalah….
a. cumi-cumi dan ubur-ubur c. ikan buntek dan kepiting
b. cumi-cumi dan gurita d. gurita dan rajungan
25. kaktus dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam di…
a. hutan c. sawah
b. tanah kering d. air kolam
26. Pohon mangga dan sawo menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan cara….
a. daunnya berbentuk duri c. tidak mempunyai cabang
b. tidak berhijau daun d. banyak bergetah
27. Contoh hewan yang bergerak mendekati sumber cahaya pada malam hari adalah…
a. cecak b. laron c. kecoak d. tikus
28. Bagian terkecil dari benda dan sudah tidak dapat dipotong lagi disebut….
a. materi c. satuan penyusun benda
b. benda kecil d. benda mikro
29. Kertas yang digunakan untuk mengemas makanan dan minuman bersifat….
a. menyerap air c. kedap air
b. tahan panas d. menghantarkan panas
30. Contoh perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula adalah….
a. lilin meleleh c. besi berkarat
b. lilin dibakar d. makanan membusuk
31. Zat tepung yang terkandung di dalam umbi akar seperti singkong sebenarnya meupakan hasil….
a. pertumbuhan akar c. kemosintesis
b. penyerapan dari tanah d. fotosintesis
32. Fungsi lambung dalam pencernaan adalah…..
a. menyerap sari-sari makanan c. mengangkut sari-sari makana
b. menyerap air dan mineral d. menghasilkan asam klorida
33. Kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit….
a. rakitis c. beri-beri
b. rabun mata d. sariawan
34. Kita dapat mencium bau wangi yang dipakai seseorang karena sifat gas….
a. memiliki massa c. menempati ruang
b. bentuknya tidak berubah d. mengembang jika dipanaskan
35. Makanan yang mengandung zat kapur diantaranya adalah…..
a. susu,ikan ,telur c. kuning telur,kedelai,sayuran hijau
b. ikan laut,biji-bijian,daging d. wortel, jeruk, papayaII. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat !

36.Udara yang setiap hari kita hirup mengandung banyak oksigen yang dihasilkan
oleh………………………………………………………………………………………………
37.Penyesuaian diri makhluk hidup yang dilakukan dengan cara mengubah warna kulit tubuh
disebut……………………………………………………………………………………………
38.Kentang menyimpan cadangan makanannya di………………………………………………….
39.Bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya,tetapi ukurannya tetap adalah
Sifat benda…………………………………………………………………………………………
40.ban sepeda yang terkena panas matahari dapat meletus karena…………………………………
41.Besi mudah berkarat jika terkena……………………dan………………………………………..
42.Bahan dasar dari tali yang berupa untaian-untaian yang tidak dapat dipisah menjadi
untaian yang lebih kcil lagi disebut……………………………………………………………….
43.Fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi…………………………………………
44.Untuk menjaga kesehatan, kita tidak bolehmakandaging berlebihan. Hal ini disebabkan
daging banyak mengandung…………………………………………………..
45.Saluran pencernaan yang dilalui makanan sebelum masuk ke lambung adalah………………….
…………………………………………………..


III. Jawblah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

46.Apakah yang dimaksud dengan makanan yang sehat dan seimbang ?
Jawab :___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
47.Jelaskan perbedaan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ?
Jawab :____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
48.Sebutkan empat macam tumbuhan hijau yang menyimpan cadangan makanan di dalam biji !
Jawab :____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
49.Apakah akibatnya jika makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya?
Jawab :____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
50.Sebutkan tiga jenis tali yang biasa kita gunakan !
Jawab :____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB
Kelas : V ( Lima)
Hari/Tanggal : Jum’at, 5 Januari 2010
Waktu : 07.30 – 08.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang Tua

اهدا بيتى ، البيت.........
أ- واسعة ب- واسع ج- كبيرة د- جميلة
أنام فى غرفة..........
أ- النوم ب- الكل ج- الجلوس د- مداكرة
يو سف الب ، هو..........
أ- نشية ب- جاهلة ج- نشية د- جميلة
فى الفصل..........
أ- بيب ب- تاجر ج- فلاح د- تلاميد
الفصل نضيف ، معناها ........
أ- Kelas itu luas ب- Kelas itu indah
ج- Kelas itu bersih د- Kelas itu kotor
ابى يجلس فى غرفة الضيافة ، غرفة الضيافة معناها...........
أ- ruang makan ب- kamar tidur
ج-ruang belajar د- ruang tamu
فى الحديقة شجرة............
أ- الوردة ب- البرتقال ج- الياسمين د- الرنبق
............هده الزهرة ؟ هده زهرة الياسمين
أ- اين ب- مادا ج- ما د- هل
دلك ، الفصل جميل...........
أ- مصباح ب- فصل ج- بيت د- مكتب
هل هدا كتابك...........
أ- نعم ، هدا كتابك ب- لا ، هدا كتابى
ج- نعم ، هده كتابك د- لا ، هده كتابى
رهرة اليسمين لونها...........
أ- ابيض ب- احمر ج- اخضر د- اسمر
فى مدرستنا...............، هى كبيرة وجميلة
أ- دكان ب- مكتبة ج- مقصف د- مسجد
تفضل ..........على الكرسي
أ- ادهب ب- اكتب ج- اقرأ د- اجلس
يا أختى.............. الى بيتى
أ- تعال ب- تفضلى ج- ادهب د- تفضل
هده رهرية ، هى على المكتب رهرية معناها.................
أ-koran ب-asbak ج-vas bunga د-bunga

Pohon kelapa dalam bahasa arab............
أ- شجرة العنبة ب- شجرة النارجيل
ج- شجرة البرتقال د- شجرة التفاحة
هده شجرة البرتقال ، و شجرة المنج............
أ- هدا ب- تلك ج- هو د- دلك
الحديقة جميلة ، الحديقة............
أ- خبر ب- مبتدأ ج- فعل د- فاعل
فى البيت غرفة كبيرة ، منها.................
أ- سوق ب- فناء ج- مبح د- حديقة
...........زهرة الوردة لونها احمر
أ- ما ب- مادا ج- ما لون د- من
فى الحديقة بركة ، فيها................
أ- شجرة ب- مقعد ج- رهرية د- اسماك
هده رهرة اليسمين جميلة...............
أ - ini bunga mawar yang indah
ب - ini bunga melati yang indah
ج - itu bunga mawar yang indah
د -itu bunga melati yang indah
فى غرفة الجلوس...............
أ- السيارة ب- الساحة ج- الحمام د- منضدة وكراسى
...........هده الغرفة هده غرفة الحمام
أ- ما ب- من ج- اين د- مادا
الكتاب ثحين والقر اس.............
أ- رقيق ب- جميل ج- رقيقة د- جميلة
الكتب فى
أ- الصندوق ب- الجيب ج- الخرانة د- الدرج
Didepan guru ada murid..............
أ- المدرس امام التلميد ب- امام المدرس تلميد
ج- التلميد امام المدرس د- امام التلميد مدرس
فى المكتبة ................ متنوعة
أ- اشجار ب- كتب ج- دراجة د- سيارة
الاقلام .........الحقيبة
أ- من ب- الى ج- فى د- على
Yang bukan susunan jer – majrur adalah..................
أ- ى الفصل أستاد ب- التلاميد نشية
ج- السيارة كالير د- هو فى غرفة المداكرة
عندى صادق ،..........عرير
أ- اسمه ب- اسمها ج- اسمك د- اسمك


عمر = اهلا وسهلا ، يا مريم
مريم =...........يا عمر
أ- اهلا به ب- اهلا بها ج- اهلا وسهلا د- اهلا بك
حول الحديقة سور مرتفعة ، سور معناها..................
أ- Pohon ب- Pagar ج- Jembatan د- jalan
كبير – بيت - عندbila disusun dengan baik!
أ- عندك كبير بيت ب- بيت عندك كبير
ج- Semua salah د- عندك بيت كبير
Susunan mubtada khobar yang benar adalah!.....................
أ- عبد العرير ب- القرأن الكريم
ج- فى المدرسة الابتدائية د- محمد رسول الله

II Isilah dengan jawaban yang singkat!
هدا فصلى ، هو...............
فوق المكتب..............منير
يقوم الاستاد...............التلاميد
القلم.................الدرج
المكتب معناها......................
....................مدرستك هى فى هنا
أمام البيت.......................
هل بيتك جميل..................بيتى جميل
الساعة على.....................
أنام فى غرفة......................

III Jawablah pertanyaan berikut dengan benar !

Terjemahkan beberapa huruf jer berikut !
الى = .....................
على = .....................
فى = ....................
من = ....................
Susunlah kalimat – kalimat berikut !
المكتبة - دينية - كتب - فى
الشجرة - دلك - الهر - تحت
Buatlah sebuah kalimat dengan kata ورأ
Terjemahkan kalimat – kalimat berikut !
امسحى السبورة
اقرئى هدا الرس

------ مع النجاح -------
KUNCI JAWABAN

MAPEL : BAHASA ARAB
KELAS : V
SEMESTER : I
TAHUN PELAJARAN : 2009 / 2010

I

B
A
C
D
C
D
B
C
B
B
A
B
D
B
C
B
B
B
C
C
D
B
D
A
A
C
B
B
C
B
A
D
B
D
D

II

نضيف
مصباح
امام
فى
Perpustakaan
اين
ساحة
نعم
الحائك
النوم

III

Ke , diatas , didalam , dari
فى المكتبة كتب دينية
دلك الهر تحت الشجرة
الحديقة ورأ البيت
Hapuslah papan tulis itu
Bacalah pelajaran ini
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : F I Q I H
Kelas : V ( Lima )
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Januari 2010
Waktu : 10.00 – 11.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang Tua


A. BERILAH TANDA SILANG ( X ) HURUF A, B, C ATAU D PADA JAWABAN YANG PALING BENAR !
1. Makanan yang halal adalah makanan yang dihalalkan oleh…………..
a. Allah b. Dokter c. Orang tua d. Kiyai
2. Jenis makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan yang sesuai ketentuan islam
hukumnya……………..
a. Haram b. Makruh c. Halal d. Mubah
3. Yang termasuk makanan halal adalah…………….
a. Babi b. Ayam c. Kucing d. Anjing
4. Di bawah ini contoh minuman yang halal, kecuali………………
a. Racun tikus b. Jamu c. Teh d. Kopi
5. Minuman yang halal adalah……………….
a. Suci, tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan memabukkan.
b. Suci, tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak memabukkan.
c. Tidak suci, tidak beracun, tidak merusak tubuh dan tidak memabukkan.
d. Suci, beracun, merusak tubuh dan memabukkan.
6. Binatang yang dipotong dengan menyebut nama Allah hukumnya………….
a. Haram b. Halal c. Makruh d. Mubah
7. ﻄﻴﺑﺎ ﺤﻠﻼ artinya……………
a. Halal lagi bergizi c. Boleh lagi baik
b. Halal lagi baik d. Boleh lagi halal
8. Darah binatang yang dimasak hukumnya………….
a. Halal b. Haram c. Makruh d. Mubah
9. Makanan dan minuman yang halal bersifat…………..
a. Bersih dan najis c. Baik dan tidak najis
b. Kotor dan bau d. Enak dan bergizi
10. Ikan laut termasuk makanan halal dan menyehatkan badan karena banyak mengandung……..
a. Kalsium b. Karbohidrat c. Lemak d. Protein
11. Agar terhindar dari penyakit, apabila mau minum air yang halal seharusnya…………
a. Dimasak / direbus c. Dijemur
b. Dicampur gula d. Langsung diminum
12. Sayuran yang akan dimasak sebaiknya……………
a. Dicuci dan dipotong c. Langsung dimasak
b. Dipotong saja d. Dijemur
13. Makanan yang sudah basi seharusnya……………..
a. Dibuang b. Dimasak lagi c. Dimakan d. Dibiarkan
14. Kalau membeli makanan diwarung kita harus memilih jajan yang…………….
a. Dibungkus b. Terbuka c. Dihinggapi lalat d. Kena debu
15. Ika memasak ikan yang sudah mati, maka hukumnya………….
a. Haram b. Haram c. Sunah d. Batal
16. Ayat yang menjelaskan bahwa semua binatang air boleh dimakan adalah………………..
a. Al-Maidah : 96 c. Al-A’raf : 57
b. Al-Maidah : 97 d. Al-A’raf : 58
17. Dibawah ini termasuk macam-macam minuman yang halal untuk diminum, kecuali………..
a. Air murni b. Air susu c. Madu d. Khamr

18. Dibawah ini termasuk manfaat makanan dan minuman yang halal, kecuali…………..
a. Terhindar dari murka Allah SWT
b. Tubuh akan menjadi sehat
c. Pikiran kita menjadi kotor
d. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih
19. Allah mengharamkan SWT bermacam – macam makanan dan minuman sebagaimana dalam
surah Al-Baqarah ayat 173 agar……………..
a.Manusia terhindar dari bahaya serta merugikan dirinya
b.Manusia menjadi tidak sehat
c.Manusia menjadi rugi
d.Manusia menjadi kaya
20. Dibawah ini contoh makanan yang menjijikkan dan membahayakan kesehatan, kecuali…
a. Ganja b. Sabu-sabu c. Wisky d. Aqua
21. Bangkai hewan yang halal dimakan adalah…………….
a. Bangkai ayam c. Bangkai ikan dan belalang
b. Bangkai burung d. Bangkai kambing
22. Minuman madu hukumnya halal, karena…………
a. Menghilangkan haus c. Menggemukkan badan
b. Enak dan menyehatkan d. Rasanya manis
23. Makanan dan minuman yang haram zatnya dapat merusak………..
a. Anggota rohani c. Jasmani dan rohani
b. Anggota jasmani d. Seluruh jasmani
24. Makanan dan minuman yang haram karena selain zatnya antara lain, kecuali………….
a. Diperoleh dari usaha yang haram c. Diperoleh dari jalan yang batil
b. Diperoleh dari jalan riba d. Diperoleh dari usaha yang halal
25. Makanan dan minuman yang telah tercampur barang haram diantaranya…………….
a. Makanan yang diolah menggunakan minyak daging babi
b. Makanan yang halal yang disembelih dengan cara islam
c. Makanan yang dicampur gula
d. Makanan yang diberi penyedap
26. Yang termasuk minuman yang halal adalah…………………
a. Arak b. Air mineral c. Air selokan d. Khamr
27. Air anggur yang sudah difermentasi hukumnya………….
a. Halal b. Haram c. Sunnah d. Makruh
28. Agar badan menjadi sehat, juga mendapat pahala makanan yang kita makan seharusnya……..
a. Dimasak dan berdo’a c. Diperoleh dari hasil judi
b. Diperoleh dari hasil judi dan dimasak d. Beracun
29. Segala minuman yang memabukkan adalah sumber segala…………….
a. Ketenangan b. Kebahagiaan c. Kejahatan d. Kemakmuran
30. Membiasakan menjauhi makanan dan minuman yang haram berarti…………………
a. Badan menjadi sehat, juga mendapat pahala
b. Badan tidak sehat
c. Dimurkai Allah
d. Membiasakan memilih sesuatu yang tidak baik
31. Sebelum menjadi pecandu narkoba, seseorang pada awalnya terbiasa mengkonsumsi…
a. Sate kambing c. Rokok dan minuman keras
b. Ikan laut d. Makanan yang dijual bebas
32. Daging ayam yang halal bisa menjadi haram karena…………….
a. Disembelih dengan membaca basmallah c. Dimasak
b. Diperoleh dengan hasil kerja d. Disembelih untuk berhala
33. Babi adalah makanan yang diharamkan karena mengandung………….
a. Cacing pita b. Protein c. Lemak d. Minyak
34. Tujuan menghindari minuman yang memabukkan adalah…………….
a. Agar hidup menjadi tenang c. Agar hidup menjadi kaya
b. Agar tidak punya teman d. Agar badan menjadi lemah
35. Allah SWT memerintahkan untuk makan dan minum yang baik berarti memperhatikan…
a. Kesehatan b. Nasib c. Rezeki d. Orang sakit


B. ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
36. Dua bangkai yang dihalalkan untuk dimakan adalah………..
37. Makanan halal yang berasal dari darat antara lain…………….
38. Kita diperbolehkan memakan – makanan haram jika dalam keadaan………..
39.Manfaat makanan dan minuman yang halal adalah menyegarkan dan menyehatkan……………
40. Yang termasuk minuman haram adalah…………………
41. Makanan yang diolah menggunakan minyak daging babi hukumnya……………………..
42. Menjauhi makanan dan minuman haram selain menyehatkan badan, juga akan mendapat……
43. Kebiasaan merokok dan meminum minuman keras akan menyebabkan………….
44. Agar terhindar dari murka Allah SWT kita membiasakan menjauhi makanan dan minuman
yang………………….
45. Menjauhi makanan dan minuman haram berarti menunjukkan bahwa agama islam
adalah…………

C. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN TEPAT DAN BENAR !
46. Jelaskan pengertian makanan halal ?
Jawab :____________________________________________________________________
47. Apa saja manfaat makanan dan minuman yang halal bagi tubuh kita ?
Jawab :____________________________________________________________________
48. Berikan contoh makanan dan minuman yang menjijikkan dan membahayakan kesehatan ?
Jawab :____________________________________________________________________
49. Jelaskan makanan dan minuman menjadi haram karena cara memperolehnya ?
Jawab :____________________________________________________________________
50. Apa manfaat menjauhi makanan yang haram ?
Jawab :____________________________________________________________________
KUNCI JAWABAN FIQIH KELAS V
MADRASAH IBTIDAIYAH KORCAM PAPAR
TAHUN 2009/2010.
BAB.I
1. A 11. A 21. C 31. C
2. C 12. A 22. B 32. D
3. B 13. A 23. C 33. A
4. A 14. A 24. D 34. A
5. B 15. A 25. A 35. A
6. B 16. A 26. B
7. B 17. D 27. B
8. B 18. C 28. A
9. C 19. A 29. C
10. D 20. D 30. A

BAB. II

36. Ikan dan belalang
37. Binatang ternak, biji – bijian, umbi – umbian, dan sayur sayuran.
38. Terpaksa
39. Jasmani dan rohani
40. Wiski dan arak
41. Haram
42. Pahala
43. Kanker
44. Haram
45. Agama yang baik

BAB. III

46. Makanan yang dibenarkan untuk dimakan oleh kaum muslin dengan ketentuan ajaran islam.

47. - Terhindar dari murka Allah SWT
- Tubuh menjadi sehat
- Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih
- Akan memberi rizki yang halal
- Menunjukkan pada umat lain bahwa islam agama yang baik
- Menyegarkan dan menyehatkan jasmani dan rohani

48. Ganja, sabu-sabu dan wiski.

49. - Diperoleh dengan cara yang batil
- Diperoleh dengan dari usaha yang haram
- Diperoleh dengan dari jalan riba

50. - Terhindar dari penyakit yang terkandung didalam makanan tersebut
- Membiasakan diri untuk memilih sesuatu yang baik
- Terhindar dari murka Allah SWT
- Menunjukkan pada umat lain bahwa islam agama yang baik dan mengajak yang baik.
- Selain badan menjadi sehat juga akan mendapat pahala dari Allah SWT.
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : QUR’AN HADITS
Kelas : V ( Lima )
Hari/Tanggal : Senin, 4 Januari 2010
Waktu : 07.30 – 09.00 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang Tua

A. BERILAH TANDA SILANG ( X ) HUR UF A, B, C ATAU D PADA JAWABAN YANG PALING BENAR !
1. ﻮﻻﺍﻧﺘﻢﻋﺑﺪﻭﻦﻤﺎﺍﻋﺒﺩ surat Al-Kafirun ayat ke…………………
a. 1 dan 2 c. 4 dan 5
b. 3 dan 5 d. 5 dan 6
2. Lafadz ﻭﻥ ﺘﻌﺑﺩ artinya…………….
a. Telah kamu sembah c. Kamu akan sembah
b. Aku menyembah d. Penyembah
3. ﺍﻠﻜﻔﺮﻮﻥ ﻴﺎﻴﻬﺎ ﻗﻞ artinya………………
“ Katakanlah ( Muhammad ) wahai…………
a. Apa yang aku sembah c. Orang – Orang muslim
b. Apa yang kamu sembah d. Orang – orang kafir
4. ﻠﻜﻢﺩﻴﻧﻜﻢﻮﻠﻲﺩﻴﻦ artinya……………..
a. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
b. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah
c. Untukku agamaku dan untukmu agamamu
d. Untukmu agamamu dan untukku agamaku
5. Orang yang menyembah selain Allah disebut…………
a. Musrik b. Munafik c. Kafir d. Muslim
6. Mencampur adukkan keyakinan atau iman hukumnya………..
a. Wajib b. Haram c. Sunnah d. Makruh
7. Tokoh kafir quraisy yang mengajak Nabi menyembah berhala adalah…………
a. Abu Jahal b. Abu Sofyan c. Ash Ib Wa’id d. Amir Ibn As
8. Surah Al-Kafirun termasuk golongan surah………………
a. Tafsiriah b. Tafsiliah c. Makiyah d. Madaniyah
9. 1. ﻴﺣﺾ 2. ﻄﻌﺎﻢ 3. ﻭﻻ 4. ﺍﻠﻤﺴﻜﻴﻦ 5. ﻋﻠﯽ
Urutan yang benar adalah……………….
a. 3-1-5-2-4 b. 5-1-3-2-4 c. 2-4-3-1-5 d. 1-2-3-4-5
10. Ayat pada No. 9 mempunyai arti …………….
a. Maka celakalah bagi orang yang shalat
b. Dan tidak menolong memberi makan orang miskin
c. Yang berbuat riya’
d. Dan enggan ( memberikan ) bantuan
11. Lafadz ﻄﻌﺎﻢ artinya……………..
a. Maka celakalah b. Riya’ c. Menolong d. Memberi makan
12. Surat Al-Ma’un diturunkan sesudah surat……………..
a. Al-Fiil b. Al-Buruj c. Al-Lahab d. At-Takasur
13. Ibadah terbagi menjadi…………………katagori.
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
14. Surat Al-Ma’un memberi gambaran tentang …………….
a. Perilaku riya’ c. Pendusta agama
b. Orang bakhil d. Penghardik anak yatim


15. Sikap orang islam, terhadap anak yatim seharusnya………….
a. Menyayangi b. Menghardik c. Menolak d. Mendengki
16. Dalam surat Al-Ma’un orang yang celaka adalah orang yang lalai…………….
a. Shalatnya b. Ingatannya c. Sikapnya d. Perbuatannya
17. Sifat suka pamer adalah sikap orang …………………..
a. Ujub b. Munafik c. Bakhil d. Murtad
18. Nama surat At-Takasur diambil dari ayat ke………….
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
19. Lafadz ﺍﻠﻴﻗﻴﻦ ﻋﻴﻦ terdapat pada ayat ke……………….
a. 1 b. 3 c. 5 d. 7
20. Lafadz ﺍﻠﻴﻗﻴﻦ ﻋﻟﻡ artinya…………….
a. Dengan pasti c. Tentang kenikmatan
b. Kamu masuk d. Bermegah – megahan
21. ﺍﻠﻴﻗﻴﻦ ﻋﻴﻦ……… ﺛﻢ kelanjutan ayat tersebut adalah……………….
a. ﻠﺘﺴﺌﻠﻦ b. ﻠﺘﺮﻭﻥ c. ﻠﺘﺮﻭﻧﻬﺎ d. ﻋﻟﻡ
22. Bermegah-megahan termasuk akhlaq………………….
a. Baik b. Terpuji c. Menguntungkan d. Tercela
23. Istilah untuk penimbangan amal pada hari kiamat adalah………….
a. Shirot b. Mi’roj c. Masyar d. Mizan
24. Harta akan membuat kita ……………….apabila tidak digunakan dengan baik.
a. Masuk surga b. Selamat c. Bahagia d. Celaka
25. Orang terkaya yang hidup pada Nabi Musa adalah…………….
a. Fir’aun b. Qorun c. Namrud d. Amin
26. Mencari harta hendaklah untuk…………
a. Ditabung c. Bekal ibadah
b. Bermegah-megahan d. Membeli barang
27. ﻮﻜﺎﻔﻞ ﺍﻧﺎ kelanjutan…………
a. ﺍﻠﺴﺎﺒﺔ c. ﻔﺮﺝ
b. ﺍﻠﻴﺘﻴﻡ d. ﻫﻠﺬ
28. Lafadz ﻜﺎﻔﻞ artinya……
a. Jari telunjuk c. Jari tengah
b. Orang yang memelihara d. Merenggangkan
29. Yang memiliki arti jari tengah adalah lafadz…………..
a. ﻭﺍﺸﺎﺮ b. ﺍﻠﺴﺎﺒﺔ c. ﺍﻠﻮﺴﻄﯽ d. ﻔﺮﺝ
30. Hadits tentang menyayangi anak yatim diriwayatkan oleh…………….
a. Nasai b. Muslim c. Turmudzi d. Bukhori
31. Harta anak yatim harus diserahkan apabila sudah……….
a. Baligh b. Ikhlas c. Mati d. Baik
32. Istilah islam untuk orang yang memelihara anak yatim adalah……….
a. Kafilil yatim c. Wali yatim
b. Bapak asuh d. Panti yatim
33. Sebutan piatu diberikan kepada anak yang ditinggal mati oleh……………
a. Ayah b. Ibu c. Kakek d. Nenek
34. Orang yang memakan harta anak yatim hidupnya akan…………
a. Bahagia b. Damai c. Celaka d. Beruntung
35. Agama islam sangat………………………anak yatim.
a. Mendustakan b. Memuliakan c. Meninggalkan d. Menyia-nyiakan


B. ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
36. ﺍﻠﻜﻔﺮﻮﻥ ﻴﺎﻴﻬﺎ ﻗﻞ Artinya………………………..
37. Hikmah surat Al-Kafirun adalah sikap…………………….dalam hal keimanan.
38. Dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’un menempati urutan yang ke…………….
39. Didalam surat Al-Ma’un ibadah terbagi menjadi 2 yaitu……………….dan……………….


40. Riya’ adalah…………………
41. ﺍﻠﻣﻗﺎﺑﺮ ﺰﺮﺘﻢ kata ini sama maknanya dengan……………….
42. Lafadz ﺍﻠﻣﻗﺎﺑﺮ mengandung hukum idhar…………………..
43. Lafadz ﺍﻠﺴﺎﺒﺔ artinya…………………………………..
44. Jika anak yatim itu tidak memiliki harta, maka wajib……………………….
45. Orang yang meriwayatkan hadits disebut……………………………………
C. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN TEPAT DAN BENAR !

46. Apa sebab surat Al-Kafirun itu diturunkan ?
Jawab :___________________________________________________________________
47. Apa yang dimaksud ibadah mahdloh ? Beri 2 contoh !
Jawab :___________________________________________________________________
48. Apa yang dimaksud Ainul Yakin ?
Jawab :___________________________________________________________________
49. ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ……………………… ﻮ ﻮﺍﻠﻮﺴﻄﯽ ﺒﺎﻠﺴﺑﺎﺑﺔ ﻭﺍﺷﺎﺮ
Jawab :___________________________________________________________
50. Sanad hadits menyayangi anak yatim berasal dari siapa ?
Jawab :___________________________________________________________________
. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

………………………….

Aryo Menak adalah seorang pemuda yang sangat gemar mengembara ke tengah hutan. Pada suatu bulan purnama, ketika dia beristirahat dibawah pohon di dekat sebuah danau, dilihatnya cahaya sangat terang berpendar di pinggir danau itu. Perlahan-lahan ia mendekati sumber cahaya tadi. Alangkah terkejutnya, ketika dilihatnya tujuh orang bidadari sedang mandi dan bersenda gurau disana. Ia sangat terpesona oleh kecantikan mereka. Timbul keinginannya untuk memiliki seorang diantara mereka. Iapun mengendap-endap, kemudian dengan secepatnya diambil sebuah selendang dari bidadari-bidadari itu.
Tak lama kemudian, para bidadari itu selesai mandi dan bergegas mengambil pakaiannya masing-masing. Merekapun terbang ke istananya di surga kecuali yang termuda. Bidadari itu tidak dapat terbang tanpa selendangnya. Iapun sedih dan menangis. Aryo Menak kemudian mendekatinya. Ia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ditanyakannya apa yang terjadi pada bidadari itu. Lalu ia mengatakan: “Ini mungkin sudah kehendak para dewa agar bidadari berdiam di bumi untuk sementara waktu. Janganlah bersedih. Saya akan berjanji menemani dan menghiburmu.”
Bidadari itu rupanya percaya dengan omongan Arya Menak. Iapun tidak menolak ketika Arya Menak menawarkan padanya untuk tinggal di rumah Arya Menak. Selanjutnya Arya Menak melamarnya. Bidadari itupun menerimanya.Dikisahkan, bahwa bidadari itu masih memiliki kekuatan gaib. Ia dapat memasak sepanci nasi hanya dari sebutir beras. Syaratnya adalah Arya Menak tidak boleh menyaksikannya.Pada suatu hari, Arya Menak menjadi penasaran. Beras di lumbungnya tidak pernah berkurang meskipun bidadari memasaknya setiap hari. Ketika isterinya tidak ada dirumah, ia mengendap ke dapur dan membuka panci tempat isterinya memasak nasi. Tindakan ini membuat kekuatan gaib isterinya sirna.
Bidadari sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi. Mulai saat itu, ia harus memasak beras dari lumbungnya Arya Menak. Lama kelamaan beras itupun makin berkurang. Pada suatu hari, dasar lumbungnya sudah kelihatan. Alangkah terkejutnya bidadari itu ketika dilihatnya tersembul selendangnya yang hilang. Begitu melihat selendang tersebut, timbul keinginannya untuk pulang ke sorga. Pada suatu malam, ia mengenakan kembali semua pakaian sorganya. Tubuhnya menjadi ringan, iapun dapat terbang ke istananya.Arya Menak menjadi sangat sedih. Karena keingintahuannya, bidadari meninggalkannya. Sejak saat itu ia dan anak keturunannya berpantang untuk memakan nasi

1. Judul yang tepat untuk cerita legenda di atas adalah….
a. Arya Menak dan Bidadari c. Pelangi yang indah
b. Asal usul padi d. Perginya sang Bidadari
2. Keanehan yang timbul pada kehidupan Arya Menak dan Bidadari adalah…
a. Bidadari yang cantik c. Selendang Bidadari
b. Sebutir beras jadi sepanci nasi d. Bidadari mandi di tengah hutan
3. Bidadari itu memasak beras dari lumbungnya Menak Arya karena…
a. kekuatan gaib sirna c. menghabiskan beras di lumbung
b. disuruh Menak Arya d. membuka panci untuk menanak
4. Tasya sekarang menjadi…di salah satu televise. Ia membawakan acara “ Pildacil”
a. presenter c. penyanyi
b. artis d. wartawan
5. Tanggapan tentang gambar di samping adalah…
a. Itu Ima. Ia sedang menjaga adik
b. Ima memiliki seorang adik
c. Apa kegiatan Ima pulang sekolah?
d. ima anak yang rajin.Ia selalu menjaga adiknya.
6. Maju terus , pantang mundur !
Baris puisi itu dapat diucapkan dengan intonasi…
a. naik b. turun c. sangat turun d. datar
7. (1) hanya udara yang tersa (3) kubuka jendela rumahku
(2) kubuka jendela dunia (4) ilmu yang terasa
Susunan larik puisi yang baik adalah….
a. 2 – 4 – 3 – 1 c. 2 – 4 – 1 – 3
b. 1 – 3 – 2 – 4 d. 3 – 1 – 2 – 4
8. Seorang pemuda pergi merantau. Akan tetapi, saat pulang, ia lupa asal usulnya. Akibatnya, Ia
dikutuk oleh ibunya menjadi batu.
Kisah itu merupakan penggalan cerita…
a. Kisah batu Belah c. Malin Kundang
b. batu Badaon d. hikayat Si Miskin
9. Nara sumber yang paling sesuai bebicara tentang topik “ penanganan pasien demam berdarah”
Adalah….
a. presiden b. gubernur c. kepala desa d. dokter

10. Sultan Agung diMataram sudah lama memiliki keinginan untuk mengusir orang-orang
Belanda dari wilayahnya. Namun cita-cita luhurnya banyak mengalami kendala. Salah satunya
Adanya pemberontakan dari para adipati.
Latar cerita yang tampak pada cerita tersebut adalah….
a. Jawa Tengah c. Jawa Timur
b. jawa barat d. Bali
11. Cara untuk mencari informasi dalam penelitian disebut…
a. survey c. argument
b. metode dan teknik d. wawancara
12. Pejalan kaki yang hendak menyberang jalan sebaiknya menggunakan zebra-cross.
Pertanyaan yang tidak sesuai dengan kalimat diatas adalah…
a.Apakah yang dimaksud zebra-cross?
b.Bagaimana caranya agar pejalan kaki aman saat menyeberang jalan?
c.Apa fungsi zebra-cross?
d.Di manakah letak zebra-cross?
13. Menurut jenisnya , cerita “ Si Pitung “ termasuk jenis cerita…
a. legenda c. fable
b. mite d. epos
14. (1) Libur panjang telah tiba
(2) Apa yang kamu lakukan saat liburan ini ?
(3) Bagi yang punya uang, mengunjungi tempat wisata adalah pilihan menyenangkan.
(4) Akan tetapi, bagi yang tidak punya uang, berkebun bias menjadi pilihan mngisi liburan.
Susunan pargraf yang baik adalah…
a. (1) (4) (3) (2) c. (1) (3) (2) (4)
b. (2) (4) (1) (3) d. (1) (2) (3) (4)
15. Perhatikan dialog berikut !
Aini : Berapa harga mangga satu kilo, Bu ?
Pedagang : Tujuh Ribu, Nak.
Aini :………………………………………………
Pedagang : Belum boleh ,Nak. Ibu saja belinya nggak boleh segitu, koko.
Kalimat yang cocok untuk mengisi dialog diatasadalah….
a. Nggak jadi, Bu kemahalan c. Kalau begitu saya beli dua kilo saja,Bu.
b. Ya, sudah, Bu, saya hanya nanya. d. Kalau lima ribu boleh, nggak, Bu ?
16. Wow,banyak sekali koleksi majalahmu ?
Kalimat tersebut mengungkapkan…
a. keheranan b. keterkejutan c. kebanggaan d. kekaguman
17. Penulisan tanda koma yang salah adalah…
a. Jangan lupa,lo oleh-olehnya c. Lo, ini hari libur, kan ?
b. kalau sampai besok lupa,awas,lo d. Jadi lo, besok aku pinjam sepedamu
18. Berikut yang termasuk kalimat tunggal adalah…
a. Sinta dan Santi ikut lomba melukis c. Saya senang membaca,tetapi adikku tidak
b. Besok atau lusa pamanku akan datang d. Rahma selalu menulis dengan huruf sambung
19. Namamu mudah diucapkan
Jasamu mudah dilupakan
Laku lampahmu kutiru
Guru, engkau sosok idolaku
Kalimat yang menunjukkan keteladanan seseorang guru terlihat pada larik ke…
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
20. Surat undangan yang bersifat tidak resmi adalah….
a. undangan rapat c. undangan ulang tahun
b. undangan perpisahan guru d. undanganpembagian rapor
21. Penggunaan tanda garis miring yang salah adalah…
a. Harga beras saat ini paling murah adalah Rp 4.000/kilo
b. Surat bernomor 10/SD/V/2006 itu ditandatangani oleh Gubernur
c. Soal itu dapat dikerjakan di buku/kertas hvs
d. undangan itu dikirim dari samarinda, 2/juli/2005
22. Cerita atua dongeng yang menceritakan kehidupan makhluk halus adalah…
a. cerita rakyat b. legenda c. mite d. sage
23. kelebihan berita surat kabar disbanding di radio, kecuali…
a. dapat dibaca ulang c. disertai bukti rekaman suara
b. dapat diarsip d. disertai bukti gambar
24. Kata berinbuhan ter- yang menyatakan makna perbuatan yang tidak disengaja adalah…
a. Afifah terbangun pada tengah malam
b. Buku pelajaran Bahasa Indonesia terbawateman
c. Tulisan di papan tulis itu tidak terbaca olehku
d. Diantara took-toko di daerahku, Toko laris adalah yang termurah
25. Di sini, kami bias melihat aktifitas merapi sepuas-puasnya.
Bentuk dasar kata aktifitas adalah…
a. aktiv b. aktif c. aktip d. actif
26. Pasangan kata berikut yang tidak bersinonim adalah…
a. muli-hina c. kurus-kerempeng
b. rupawan-menawan d. bau-aroma
27. Awalan me- yang salah terdapat pada kata…
a. mempelajari c. mempesona
b. mengilat d. memengaruhi
28.
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas : I ( Satu )
Hari/Tanggal : Selasa , 5 Januari 2010
Waktu : 07.30 – 09.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan
Nilai

Guru
Orang Tua


I.Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1.11 , 12 , ... , 14 , .... , 16 , 17 , ... , 19.
2.10 , .... , 30 , .... , 50 , .... , 70 , .... , 90.
3.5 Jeruk lebih ........................ dari pada 7 Mangga.
4.4 Apel lebih ......................... dari pada 2 Durian.
5.3 Buku Sama ..................... Dengan 3 Pensil.
6.10 , 8 , 7 , 9. Uretkan dari yanmg terkecil .............................
7.4 , 3 , 2 , 1. Urutkan dari yang terbesar ..............................
8. + = .....................
9. + = ...................
10. 11 + 3 = ..........................
11. 7 + 4 = ...........................
12. 6 + 2 = ...........................
13. 15 – 5 = .........................
14. 11 – 6 = .........................
15.Adi mempunyai 6 Coklat, diberikan adik 3. Berapakah sisa Coklat Adi ..............
16.14 Bilangan disamping dibaca ..................
17. Lambang bilangan Tiga belas Adalah ....................
18. . Gambar disamping berjumlah ..............................
19.Jumlah jari kananmu ada .................................
20.20 – 10 = ..........................
21.Matahari terbit dari ............................
22.Hari ini hari ...................
23.03.00 dibaca pukul .......................
24.Pukul Tujuh ditulis .......................
25.Upacara dilaksanakan setiap hari ......................
26. Satu Minggu ada ..................... Hari.
27.Buah Jeruk berbentuk .....................
28.Batu bata berbentuk ........................
29.Terompet berbentuk .......................
30. 9 + 6 = 6 + ..........
II.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1.Sebutkan nama nama hari dalam satu minggu ........
2.Berikan 3 contoh benda yang berbentuk persegi panjang ....................
3.Sekarang hari kamis, maka kemarin hari .................
4.Aku sebuah benda, aku berbentuk bulat dan digunakan bermain, Aku Adalah ............................
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
WILAYAH KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : I P S
Kelas : I ( Satu )
Hari/Tanggal : Rabu , 7 Januari 2010
Waktu : 09.30 - 11.30 WIB

Nama Siswa :________________________

Nomor Ujian :________________________

Tanda Tangan :
Nilai :

Guru
Orang Tua


I.Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar!

1.nama lengkapmu adalah……………………………………………………..
2.orang yang melahirkan kita………………………………………………….
3.ayahku bernama………………………………………………………………
4.kita memanggil ibu dan ayah kita adalah……………………………………..
5.di kebun binatang kita melihat…………………………………………………
6.hal yang paling menyenangkan yang peranah kita alami adalah…………………………
7.kita melihat benda bersejarah di…………………………………………
8.naik delman adalah pengalaman yang………………………………………….
9.ibu sakit di rawat di…………………………………………………………….
10.kaki yang terluka terasa…………………………………………………………
11.jatuh dari sepeda pengalaman yang………………………………………………
12.berwisata dengan keluarga mencerminkan sikap………………………………….
13.ulang tahun sebaiknya dirayakan secara…………………………………………….
14.orang meninggal sebaiknya di……………………………………………………..
15.peristiwa yang terjadi dijadikan………………………………………………………
16.sebuah keluarga berkumpul di………………………………………………………..
17.rumah berguna untuk…………………………………………………………………..
18.rumahku beralamat di desa……………………………………………………………
19.matahari terbit di sebelah………………………………………………………………
20.rumah sehat selalu dalam keadaan…………………………………………………….
21.sampah yang berserakan akan menjadi…………………………………………………
22.jendela rumah berguna untuk……………………………………………………………
23.bila ada teman yang bertengkar sebaiknya kita………………………………………..
24.di dalam kelas sikap kita harus………………………………………………………..
25.kita membersihkan halaman rumah dengan…………………………………………….
26.ayah dalam rumah tangga sebagai………………………………………………………
27.menjaga kebersihan rumah dilakukan……………………………………………………
28.kita melaksanakan sholat menghadap ke……………………………………………….
29.jumlah saudara kita ada………………………………………………………………….
30.sebelum masuk kelas kita harus……………………………..lantai

II. jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

31.sebutkan nama bapak guru di madrasah kita !
……………………………………………………………………………………………..
32.Bila habis makan jajanan, sampah harus dibuang kemana?
……………………………………………………………………………………………..
33.sebutkan 4 arah mata angin !
…………………………………………………………………………………………….
34.bagaimana cara merawat rumah ?
……………………………………………………………………………………………
35.sebutkan pengalaman yang menyedihkan !
……………………………………………………………………………………………
Soal Fiqih Kelas 1 Semester 1 MI Se- Kecamatan Plemahan

I. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1.Islam artinya ............................................
2.Rukun artinya ......................................
3.Tempat ibadah umat islam yaitu ................
4.Rukun islam ada ....................
5.Rukun islam yang ke Empat yaitu ......................
6.Rukun islam yang ke Tiga yaitu .........................
7.Zakat merupakan rukun ...........................
8.Puasa ramadan adalah rukun islam ke .....................
9.Shalat maghrib ada ................. Rakaat.
10.Shalat wajib ada ............... Waktu.
11.Syahadat ada ...................... Macam
12.Puasa wajib pada bulan ....................
13.Nabi muhammad adalah utusan ..................
14.Shalat adalah tiang .....................
15.Ayah nabi Muhammad bernama ......................
16.Ibu nabi Muhammad bernama ........................
17.Nabi Muhammad lahir di kota ...................
18.Orang masuk islam harus membaca .....................
19.Yang menciptakan Alam dan seisinya adalah ....................
20.Orang Islam laki – laki disebut ........................
21.Shalat subuh ada .................. Rakaat.
22.Bersuci hukumnya ...............................
23.Kebersihan pangkal ........................
24.Sehari kita mandi ....................... Kali.
25.Masuk kamar mandi mendahulukan kaki .........................
26.Keluar kamar mandi mendahulukan kaki .................
27.Bangkai yang halal adalah bangkai ..................
28.Thoharoh artinya .......................
29.Anjing merupakan hewan .........................
1.Ayah Nabi Ismail bernama ...............

II.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1.Ada berapa rukun islam ? sebutkan.!
2.Bagaimanakah bunyi syahadat tauhid ?
3.Bagaimanakah bunyi syahadat rasul ?
4.Sebutkan 3 macam air yang bisa digunakan bersuci ?
5.Tuliskan doa masuk kamar mandi dengan huruf Abjad ?